Senin, 04 November 2013

Gamelan di Tepi Pantai
( Hikmah 1 Suro 1947 thn Alip)
Oleh Budi Siswanto
Sebuah Padepokan dibangun di suatu pulau, tiga kilometer jauhnya dari pantai. Dalam Padepokan itu terdapat seperangkat gamelan. Gong alat tabuh  yang besar, bonang dan kenong yang kecil, semuanya dibuat oleh pengrajin-pengrajin terbaik di dunia. Setiap kali angin bertiup atau taufan menderu, semua gongso di Padepokan serentak berbunyi dan secara terpadu membangun sebuah simponi. Hati setiap orang yang mendengarkannya terpesona.

Tetapi selama berabad-abad pulau itu telah tenggelam di dalam laut, demikian juga Padepokan bersama dengan gongso-gongso-Nya.

Menurut cerita turun-temurun gongso-gongso itu masih terus berbunyi, tanpa henti dan dapat didengar oleh setiap orang yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tergeraklah oleh cerita ini, seorang pemuda menempuh  perjalanan sejauh beratus-ratus kilometer. Tekadnya telah bulat untuk mendengarkan bunyi gongso-gongso itu. Berhari-hari ia duduk di pantai, berhadapan dengan tempat di mana Padepokan itu pernah berdiri dan berusaha untk mendengarkan sesuatu seperti apa yang di ceritakan oleh banyak orang,  mendengarkan dengan penuh  perhatian. Tetapi apa yang dia dapatkan?...ternyata yang dia dengar hanyalah suara gelombang laut yang memecah di tepi pantai. Ia suadah berusaha mati-matian untuk menyisihkan suara gelombang itu supaya dapat mendengar bunyi gongso seperti yang di ceritakan banyak orang. Namun sia-sia.... Suara laut sajalah rupanya yang memenuhi alam raya.

Ia bertahan sampai berminggu-minggu. Ketika semangatnya mengendor, ia mendengarkan orang tua-tua di kampung. Dengan terharu mereka menceritakan kisah seribu gongso dan kisah tentang mereka yang telah mendengarnya. Dengan demikian ia semakin yakin bahwa kisah itu memang benar. Dan semangatnya berkobar lagi, apabila mendengar kata-kata mereka ... tetapi kemudian ia kecewa lagi, kalau usahanya selama berminggu-minggu ternyata tidak menghasilkan apa-apa.

Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri usahanya. Barangkali ia tidak ditakdirkan menjadi salah seorang yang beruntung dapat mendengar  bunyi gongso-gongso di Padepokan yang telah muksa di telan laut itu. Mungkin juga legenda itu hanyalah omong kosong belaka. Lebih baik pulang saja dan mengakui atas kegagalannya, demikian lebih baik pikirnya.

Pada hari terakhir ia duduk di pantai, tepat berada di tempat yang paling dia sayangi. Ia berpamitan kepada laut, langit, angin serta pohon-pohon kelapa. Ia berbaring di atas pasir, memandang langit, mendengarkan suara laut. Pada hari itu ia tidak berusaha menutup telinganya terhadap suara laut, melainkan menyerahkan dirinya sendiri kepada-Nya. Dan ia pun menemukan suara yang lembut dan menyegarkan di dalam gelora gelombang laut. Segera ia begitu hanyut dan tenggelam dalam suara itu, sehingga ia hampir tidak menyadari dirinya lagi. Begitu dalam keheningan yang ditimbulkan suara gelombang dalam hatinya. 

Di dasar keheningan itu, ia mendengarnya! Dentang bunyi satu gongso disambut oleh yang lain, oleh yang lain lagi dan oleh yang lain lagi ... dan akhirnya seribu gongso dari Padepokan itu berdentangan dengan satu melodi yang agung berpadu. Dalam hatinya meluap rasa kagum dan gembira.

Jika engkau ingin mendengar gongso-gongso di Padepokan yang telah lenyap itu, dengarkanlah suara laut.
Jika engkau ingin melihat Tuhan, pandanglah ciptaan dengan penuh perhatian. Jangan menolaknya, jangan memikirkannya...........Pandanglah saja.
 _()_ Rahayu

Senin, 14 Oktober 2013

Tembung EntarTembung Éntar yaiku tembung kang tegesé ora kaya makna saluguné (kata kiasan).Utawa tembung kang ora kena ditegesi sawantahe baé sinebut uga ing basa Indonesia tembang silihan (kiasan). Ing basa walandané yaiku Figuurlijke betekenis
Tuladhané:
A
01. abang kupingé = nêsu bangêt
02. (ng)abangké kuping = gawé nêsu
03. abang abang lambé = ora têmênan, mung lêlamisan
04. abang rainê = nandhang isin (wirang)
05. adol ayu = ngêndêlake ayuné
06. adol bagús = ngêndêlaké bagusé
07. adol gawé = ngatonake pênggawéyané
08. adol kringêt = nyambut gawé
09. adol kwanèn = ngêndêlake kwanèné
10. adol krungon = golèk golèk warta/kabar
11. adol séndhé = adol barang mênyang gadhèn
12. adol umbag/umuk = akèh omongé, ning ora ana nyatané
13. adus getíh = tatuné nêmên bangêt
14. adus kringêt = nyambut gawé, abot bangêt
15. adus luh = nêmên anggoné nangís
16. akèh sandhungané = akèh alangané
17. ålå jênêngé = kurang dipêrcåyå
18. ålå kandhutané = ålå wataké
19. ålå tembungé = têmbungé kasar/saru
20. alus tembungé = kêpénak dirungokaké
21. åmbå jangkahé = bisa ikhtiyar mrana-mrana
22. apus kråmå = dibujuki/diapusi cara alus
23. asor budiné = bêbudèné ålå
24. asor yudané = kalah
25. ati dhóndhóng = atiné ålå
26. atiné ånå wuluné = atine ålå/dêngki
B
01. (m)balang liríng = nglirik mripat
02. bau suku = abdi/batur
03. bau têngên = wong kang dipercåyå
04. bêning atine = sumèh
05. (m)buang sangkal = ngilangi/mbuang apês
06. (m)bukak wadi = ngandhakaké wêwadiné
07. (m)buang tilas = nutupi tumindaké sing ålå
C
01. cagak lèk = camilan supaya bêtah mêlèk
02. cagak urip = kanggo nyukupi kêbutuhan uripé
03. cancut taliwåndå = tandang gawé
04. cangkêm gatêl = sênêng ngrasani/nggunêm
05. cêdhak umuré = gêlis mati
06. cêpak jodhone = gêlis olèh jodho
07. cêpak rêjêkiné = gampang olèh rêjêki
08. cilik atiné = kuwatir/wêdi
09. cupêt atiné = gampang nêsu
10. cupêt budiné = ora bisa nggayúh kautaman
11. cupêt jangkahé = ora biså golèk sarånå
12. cupêt nalaré = ora biså mikirake wêrna-wêrnå
13. cupêt pangandêlé = ora percåyå
D
01. dadi gawé = ngrépotaké
02. dåwå-dåwå ujå = perkårå kang ora uwís uwís
03. dåwå tangane = sênêng nyólóng jupúk
04. (n)dhêdhêr kautaman = nandur kêbêcikan
05. dhuwúr atiné = gumêdhé
06. dhuwúr pangkaté = dadi wóng pangkat/panguwasané
E
01. êmpuk rêmbugé = gunêmé énak dirungokaké
02. êntèk atiné = kêwêdèn/kuwatir bangêt
03. ènthèng sanggané = ora rêkåså
04. ènthèng tangané = sênêng tandang gawé
G
01. (ng)gadho ati = gawé susah ati
02. gantung kêpuh = sandhangané ora tau ganti
03. (ng)gantung untu = sêlak kêpingin mangan
04. gêdhé atinée = tatag; ora kuwatir
05. gêdhé êndasé = sómbóng (kêmlungkung)
06. gêdhé ómónge = umúk ora ånå nyatané
07. gêdhée tékadé = ora gampang pasrah
08. (ng)gêdhèkaké pulúk = ora ånå prihatiné
09. (ng)gêgêm tangan = kêsèd nyambut gawé
10. gilig rêmbugé = rêmbugane pasti/mêsti
11. gilig tekadé = tékadé ora bakal mundúr
12. (ng)gilud kawrúh = golèk ilmu kanthi mêmpêng
13. golèk slamêt = ati-ati supaya, ora cilåkå
14. golèk uríp = nyambut gawé nggo nyukupi butuhé
I
01. idu gêni = omongan tansah kêlakon
02. ilat mati = ora bisa ngrasakaké
03. ilang klilipé = ilang mungsuhé
J
01. jåkålårå = rikålå nóm-é rêkåså
02. jêmbar dhadhané = sugíh pangapurå; sabar bangêt
03. jêmbar kawruhé = akèh ngilmuné
04. jêmbar kuburé = mlêbu swarga
05. jêmbar polatané = sumringah
06. jêmbar sêgarané = sugih pangapura; sabar
07. jêro kawruhé = akèh ngilmuné; pintêr

K
01. kådålu warså = kasèp; wis kliwat
02. kandel kulité = digdåyå; sêkti
03. kandel kupingé = ora nggugu pitutúr
04. kaku atiné = tansah ora sarujuk/sulåyå
05. kasar têmbungé = têmbung saru
06. katon dhadhané = wani adu arêp
07. kêgugah atiné = sadar/élíng
08 kêlèpètan ålå = katut ålå
09. kêmbang lambé = tansah digunêm kêbêcikané
10. kakèhan tangan = kakèhan sing nyandhak
11. kêmbang uríp = lêlakone wong urip wêrna-wêrna
12. kêna tinênga-tênga = kêna disambati
13. kêncêng karêpé = kêkarêpane kudu kêturutan
14. kêncêng tékadé = tékadé ora bakal mundúr
15. kulak wartå = golèk kabar/wartå
16. kuwat drajat = cocok dadi pêmimpin/panguwåså
17. kuwat isín = mblêbês ora isinan
18. kuwat mangan = mangané akèh

L
01. lambé tipís = criwis/akèh omongé
02. landhêp dhêngkul = kêthul bangêt
03. landhêp pikirané = pintêr bangêt; gampang ngêrti
04. lårå ati = sêrík atiné
05. lårå ayu = lårå cacar
06. lårå owah = édan; gêndhêng
07. larang pangan = pacêklík
08. lóbók atiné = sabar
09. luhúr budiné = kêlakuane bêcík/apík
10. luhúr drajaté = dadi wong pangkat/panguwåså
11. lurús lakune = jujúr
12. lumah tangan = ora gêlêm cawé-cawé
13. lunyu ilaté = gunêmé méncla-ménclé

M
01. manís èsêmé = èsêm ngrêsêpakaké ati
02. manís rêmbugé = guneme nyênêngaké ati
03. mårå tangan = sênêng gawé lårå/milårå
04. måså bodhoå = pasrah
05. måtå dhuwitan = srakah marang dhuwít
06. måtå loro = mangro tingal
07. matèni pangané = gawé ilang panguripané
08. matêng kawruhé = mumpuni; kawruhé wis tutúg
09. matêng rêmbugé = gunêmé wís disarujuki
10. mati sandhang pangané = ilang dalané golèk panguripané
11. mati rågå = prihatin; tåpå, tirakat
12. mêdhót dalan = ora ditêrusaké
13. métani luputé = nggolèki salahé
14. mêrês kringêt = nyambut gawé mêmpêng
15. mêrês pikír = têmênan anggone mikiraké
16. mogèl ilaté = mangan sing sarwa énak
17. mógól sinauné = ora tutúg sêkolahé
18. murang tåtå = kurang ajar, ora duwé dugå

N
01. nandhang sungkåwå = lagi susah
02. nandur kêbêcikan = gawé kêbêcikan
03. ngadu wulêding kulít = adu kêkuwatan
04. ngangsu kawrúh = golèk ngèlmu/mêguru/sekolah
05. ngatonaké siyungé = nuduhake kêkuwatané/ kuwanèné
06. ngatonake dhadhané = umúk, sumbar
07. ngêkêp dhêngkul = nganggur ora nyambut gawé
08. ngêndhalèni håwå napsu = nyêgah kêkarêpan ålå
09. ngêpuh kringêt = nyambut gawé mêmpêng
09. ngêmut driji = ora oleh åpå-åpå
10. nyolok måtå = kêtårå banget

O
01. olèh ati = disênêngi
02. olèh gawé = kalêksanan
03. olèh wirang = kisinan
04. olèh lårå = kalaran
05. ora duwé ati = kuwatir bangêt, wêedi
06. ora mêlèk = ora ngêrti
07. ora ngundhuh = ora oleh åpå-åpå

P
01. padhang dalan = mlêbu swargå
02. padhang håwå = lair ing donyå
03. padhang langité = sênêng
04. padhang pikiré = lêga sênêng
05. padhang ulaté = sumèh
06. pait gêtiré uríp = warnå-warnå lêlakoné wong uríp
07. paít lêlakoné = uríp rêkåså
08. panas atiné = nêsu bangêt
09. pêcah pamóré = wís ngancík diwåså
10. pêcah pikír = wiwít biså golèk srånå
11. pêdhês rêmbugé = gunêmé gawé sêrík
12. pêrih atiné = susah bangêt
13. pêtêng atiné/pikiré = susah
14. pinggêt atiné = sêrik
15. pulíh gêtihe = pak-puk, ora kalah ora mênang
16. puput yuswå = mati, sédå

R
01. rai gêdhèg = ora duwé isín
02. (ng)rênggå pråjå = njågå negårå
03. (ng)renggå salirå = dandan/macak
04. runtúh atiné = tuwúh wêlasé
05. rupak atiné = cugêtan/ora gampang ngapurå
06. rupak jagadé = judhêg; ora bisa mrånå-mrånå

S
01. sabuk gêlang = sawahé akèh bangêt
02. sêpi kawruh = bodho/ora duwé ilmu
03. sêpi pamríh = ora duwe pamríh
04. sêrêt rêjêkiné = ora gampang golèk rêjêki
05. sêsak dhadhané = mangkêl/anyêl
06. sumpêg atiné = susah/sêdih

T
01. tadhah kålåmångså = dipangan
02. tadhah udan = lirangan gêdhang síng dhuwúr dhéwé
03. tatu atiné = sêrík bangêt
04. tanpa tilas = êntèk blas
05. tipís lambéné = criwis, sênêng nggunêm wóng liyå
06. thukúl pikiré = nduwé akal
07. thukúl turuné = nduwé anak

U
01. udan tangis = akèh síng pådhå nangisi
02. ulat pêtêng = katon nêsu
03. ulat manís = sumèh
04. utang lårå = tau nggawé laran wóng liyå
05. utang nyåwå = tau nggawe patine wóng liyå
06. utang pati = tau nggawe patiné wóng liyå
07. utang wirang = tau nggawe wirangé wóng liyå

W
01. walang ati = sumêlang/kuwatír
02. wani mati = nékad/kêndêl bangêt
03. wani silit wêdi rai = ora wani têrang-têrangan
04. wêtêng kadit = drêmba/ora tampikan
05. wêtêeng karèt = panganané akèh
06. wêdi gêtíh = jiríh/ora wani
07. wêdi kangèlan = lumuh/kêsèd

Minggu, 25 Agustus 2013

Sebagai Orang Jawa ada Beberapa bahan renungan untuk kita syukuri
Setelah mencermati beberapa fakta dari apa yang sudah kita terima, mari kita syukuri beberapa hal berikut ini:
 • Jika Anda bangun dalam kondisi sehat pagi ini, maka Anda lebih berbahagia dari 1 juta orang lain yang diperkirakan tidak akan bertahan sampai minggu depan karena penyakit kronis yang mereka derita.
 • Jika Anda belum pernah merasakan kejamnya perang, sepinya sel penjara, sakitnya penganiayaan atau penyiksaan fisik, atau pedihnya rasa lapar dan kelaparan berkepanjangan, maka Anda lebih berbahagia dari 600 juta orang di dunia ini, yang saat ini sedang mengerang menahan sakit dan pedih atas penderitaan fisik yang mereka alami.
 • Jika Anda bisa memasuki sebuah masjid, atau gereja, atau tempat ibadah lainnya dengan tenang tanpa rasa takut akan ditangkap atau dibunuh orang yang tidak sepaham, maka Anda lebih berbahagia daripada 5 juta penduduk dunia lainnya.
 • Jika ada makanan di meja makan atau kulkas Anda, jika Anda memiliki sepatu dan baju, jika Anda tidur di atas sebuah tempat tidur dan ada naungan atap di atas kamar Anda, maka kamu lebih kaya daripada 75% keseluruhan penduduk dunia lainnya.
 • Jika Anda punya rekening di bank, sejumlah uang di dompet dan recehan di saku celana, maka Anda termasuk di antara hanya 8% manusia di dunia, 8 persen manusia yang termasuk kelas berada, kaya.
 • Dan karena Anda bisa membaca kalimat-kalimat ini, maka ...
  • Jelas Anda termasuk 8% mereka yang kaya dan berada tadi.
  • Jelas Anda termasuk di antara 1% mereka yang memiliki komputer atau akses akan komputer.
  • Kemungkinan besar pula, Anda termasuk dalam kelompok 1% mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi.

Nah, karenanya, tergantung bagaimana Anda memandangnya, semua hal ini berarti satu dari dua hal berikut ...
Satu: Anda adalah orang yang sangat-sangat mujur, tanpa alasan, mujur saja. (Yang menurut saya ini jelas tidak mungkin).
Atau: Ada alasan tertentu bahwa Anda masuk ke dalam golongan sedikit orang-orang yang beruntung ini.
Dan pertanyaannya adalah KENAPA?
Anda kaya, kenapa? Kenapa Anda kaya?
Ya, menurut standar global, standar dunia, Anda memiliki kekuatan yang sangat, sangat besar. You are very powerful. Karena Anda kaya.
Jadi kenapa, menurut Anda, Tuhan menjadikan Anda lebih kaya daripada sebagian besar manusia lainnya di dunia ini?
Lebih dari sekedar bersyukur, bersyukur dan bersyukur, tanyakan juga pertanyaan yang jauh lebih penting berikut.
 • Apa kira-kira tugas Anda dikirim ke bumi ini kalau begitu?
 • Apakah Anda sedang melaksanakan tugas Anda ini?
 • Bisakah Anda melakukannya dengan lebih baik lagi?
Anda berada dalam kelompok  yang CUKUP MAKAN DENGAN CUKUP, bila dibandingkan dengan banyak sekali manusia lainnya yang lebih kekurangan.
Jadi, bersyukurlah, lalu jadikan hal-hal tersebut di atas, fakta-fakta dan pertanyaan saya, sebagai makanan pikiran dan hati Anda. Your food-for-thought.
Salam Kejawen, _()_ Salam Rahayu!

Jumat, 23 Agustus 2013

Beli Rumah Satu Dapat Dua, Mau...? Simak caranya seperti di bawah iniSesi : Pendampingan Spiritual

Puri Asih - Rumah ialah satu dari tiga kebutuhan primer manusia. Tanpa rumah atau tempat tinggal, kita tak bisa melakukan berbagai aktivitas pribadi.
Namun di zaman modern, rumah memiliki fungsi sebagai pengukur kekayaan. Sebagai aset tetap, nilai rumah dan lahannya tak bakal turun dari waktu ke waktu. Karena itu, banyak orang yang ingin memiliki rumah lebih dari satu sebagai sarana investasi.

Business Insider punya beberapa tips untuk membeli rumah kedua, ketiga atau seterusnya. Prinsipnya, jadikan rumah Anda sebagai aset yang bernilai tinggi untuk membantu pembiayaan rumah kedua. Apa saja tipsnya?

1. Cari uang muka termurah
Banyak bank yang bersaing menawarkan uang muka murah pada calon pembeli rumah. Jika Anda sudah memiliki rumah, jadikan aset itu sebagai jaminan kredit properti. Dengan jaminan itu, bank bisa memberi uang muka murah dengan skema pinjaman yang cukup ringan.

2. Sewakan rumah lama
Menyewakan rumah pertama ialah cara termudah untuk membeli rumah kedua. Dengan uang sewa itu, Anda bisa membayar cicilan rumah kedua. Agar mendapat skema kredit yang murah, rumah pertama bisa Anda jadikan sebagai jaminan.   

3. Dongkrak nilai rumah pertama
Agar mendapat skema pinjaman yang menguntungkan, rumah pertama yang Anda jadikan jaminan harus bernilai tinggi. Karena itu, poles rumah Anda sebelum datang ke bank. Dekati juru taksir (appraiser) bank agar bisa memberi nilai maksimal. Dengan nilai jaminan tinggi, Anda bisa mendapat kredit besar dengan bunga yang murah.


4. Ikut skema kredit rumah murah
Untuk membeli rumah kedua, Anda bisa ikut skema pembiayaan rumah murah yang diselenggarakan pemerintah. Meski awalnya bernilai rendah, di masa mendatang harga rumah itu akan melambung seiring naiknya harga lahan.

Penulis : Budi Siswanto